Potpukovnik dr Aleksandar Spasić


- specijalista urolog


BiografijaAleksandar Spasić je rođen 13.11.1973.godine u Nišu. Srednju školu završio u Nišu sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu završio je 09.06.2001. godine, sa prosečnom ocenom 8,24

Nakon obavljenog obaveznog lekarskog staža i položenog stručnog ispita, decembra 2002. godine počinje da radi kao lekar opšte prakse sa činom potporučnika u GA Kraljevo nakon čega dobija čin poručnika na dužnosti Načelnika SnSl Garnizona Kraljevo. U junu 2004. godine prekomandovan je na dužnost uprvanika GA Požega gde ostaje do 2005.godine nakon čega prekomandovan u Garnizon Kraljevo kao lekar u ambulanti Aerodroma Lađevci.

Od 2006. godine nalazio se na specijalizaciji iz urologije u Vojnomedicinskoj akademiji.

Specijalizaciju je završio 01.12.2011. sa odličnom ocenom.

Od 09.03.2012. postavljen je, sa činom majora, kao lekar specijalista urolog u Klinici za urologiju VMA, na 2. odeljenju.

Godine 2011. završio je Evropsku školu urologije «EUREP» u organizaciji Evropskog udruženja urologa, u Pragu.

Godine 2013. završio je kurs „Body Talk“ u organizaciji Pfizer-a, u Beču.

Godine 2013. završio školu endoskopske hirurgije u organizaciji JUEH (jedinstveno udruženje za enoskopsku hirurgiju) Medicinskog fakulteta Beograd.

Godine 2014. završio doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. U toku je izrada doktorske disertacije.

Godine 2015. završio je kurs „ESU Hands-on training course on Laprascopy and Endourology“ u organizaciji European Association of Urology.

Godine 2017. i 2018. boravio na jednomesečnoj edukaciji uro laparoskopije u Slovenj Gradecu, Rpublika Slovenija.

Godine 2017/2018. bio je na jednogodišnjem usavršavanju iz oblasti rekonstruktivne urognitalne hirurgije kod prof.dr Miroslava Đrođevića u Univerzitestkoj dečijoj klinici Beograd. Posebne oblasti interesovanja – urološka onkologija, uro genitalna hirurgija, minimalno invazivna urologija - laparoskopska urologija i dr.

U okviru stručnog usavršavanja učestvovao je na brojnim skupovima, kongresima i simpozijumima.

Autor i koautor je većeg broja stručnih radova prezentovanih na domaćim i stranim stručnim skupovima i radova objavljenih u domaćim i stranim stručnim časopisima.

Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, Udruženja urologa Srbije (UUS), Srpskog urološkog društva(SUD) i Evropskog udruženja urologa (EAU).

Govori engleski jezik.

Oženjen, otac dvoje dece.