Doc. dr sci. med Dragan Nikolić


- Specijalista opšte hirurgije i uža specijalizacija vaskularne hirurgije20

Preko 20 godina iskustva u medicini


Obrazovanje • 1998.godine - završen Medicinski fakultet u Novom Sadu sa prosječnom ocjenom 8,97, na smeru Opšta medicina,zvanje doktor medicine
 • 1988. godine -Škola rezervnih oficira sanitetske službe na Vojno Medicinskoj akademiji u Beogradu 1988. godine sa prosječnom ocjenom 9,80
 • 2004. godine - Specijalizacija iz Opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa ocjenom 10 na specijalističkom ispitu
 • 2006. godine – Uža specijalizacija iz vaskularne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
 • 2007. godine - Magistar medicinskih nauka, predmet Fiziologija, Medicinski fakultetu u Novom Sadu, magistarski rad pod nazivom „Digitalna fotopletizmografija u dijagnostici akutne duboke venske tromboze donjih ekstremiteta“., ocjena na završnom ispitu 10.
 • 2007.godine - Internacionalni kurs iz mikrohirurgije, Vila Breg, Vršac
 • 2009. godine - stručno usavršavanje iz oblasti vaskuarne hirurgije u Kliničkom centru u Budimpešti, Mađarska , mentor: Prof Dr Čaba Džinić
 • 2013. godine - doktor medicinskih nauka na doktorskim studijama kliničke medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, doktorska disertacija pod naslovom: „Dijagnostički značaj paraaortalne limfadenektomije u hirurškom lečenju karcinoma grlića materice u FIGO IB stadijumu bolesti“.
 • Od 2013. godine - Specijalizacija iz plastične,estetske i rekonstruktivne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
 • 2016. godine – uža specijalizacija iz vaskularne hirurgije
 • 2019. godine diplomirao na Specijalističkim strukovnim studijama: Menadžment u zdravstvu, Studijski program: Inžinjerijski menadžment na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Tema specijalističkog rada: Donošenje odluka u zdravstvenoj ustanovi.

Radno iskustvo • Od 1998. do 2004. godine - ljekar na specijalizaciji opšte hirurgije na Klinici za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu
 • Od 2004.-2015.godine ljekar specijaliste opšte hirurgije na Klinici za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Predmet stručnog delovanja : opšta, vaskularna i transplantaciona hirurgija
 • Od 2016.godine hirurg sa užom specijalizacijom iz vaskularne hirurgije na Klinici za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Predmet stručnog delovanja : opšta, vaskularna itransplantaciona hirurgija.
 • Od 2014. godine Načelnik Službe operacionih sala Kliničkog centra Vojvodine
 • Od 2016-do 2017.
  • Načelnik Službe operacionih sala Kliničkog centra Vojvodine
  • Načelnik Odeljenje urgentne hirurgije Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine
  • Zamjenik Upravnika Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine
 • Od 2017. godine Upravnik Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine
 • 2020-2021 - Koordinator Covid 19 sistema Kliničkog Centra Vojvodine

Naučno obrazovni rad • Od 2003. - 2006. godine asistent pripravnik za užu naučnu oblast Hirurgija (Vaskularna hirurgija) na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
 • Od 2006. - 2007. godine saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Hirurgija- (Vaskularna hirurgija) na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
 • Od 2007. - 2013. godine - asistent na predmetu Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
 • Od 2010. godine asistent na predmetu Uvod u naučnoistraživački rad na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
 • Od 2014. godine docent na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
 • Od 2014.godine rukovodioc predmeta Eksperimentalna hirurgija na Katedri za za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
 • Od 2015. docent na predmetu Aktuelnosti u hirurgiji doktorskuh akademskih studija III stepena na Medicinskim fakultetu u Novom Sadu
 • Mentor više specijalističkih I diplomskih radova i doktorskih disretacija odbranjenih na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
 • Mentor specijalizantima (i uže specijalizacije) iz obasti vaskularne hirurgije hirurgije.

Član • Ljekarska Komora Republike Srbije
 • Društvo ljekara Vojvodine
 • Društvo ljekara Srbije
 • Udruženje flebologa Srbije
 • Udruženje angiologa Srbije
 • Udruženje kardiovaskularnih hirurga Srbije
 • Evropska Asocijacija kardio-vaskularnih hirurga(ESCV).