Dr Nenad Sorat


- Radiolog20

Preko 20 godina iskustva u medicini


Obrazovanje • Školske 1994/95 upisao Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.
 • Diplomirao 10.10.2001. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.
 • Položio stručni ispit 09.12.2001. godine u Podgorici.
 • Položio specijalistički ispit iz Radiologije 16.10.2010god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici
 • U toku izrada magistarskog rada na temu „ Značaj MR u procjeni mijelinizacije mozga kod rizične novorođenčadi“.

Edukacija • Škola urgentne pedijatrije, Bečići, jula 2003.god.
 • Seminar o IMCI za ljekare, Bečići, septembar 2003.god
 • Pedijatrijski dani Srbije i Crne Gore, Niš, septembar 2004.god.
 • Sedmi seminar pedijatrijske škole, jun 2004.god.
 • Dani UDK, Beograd, oktobra 2005.god.
 • XII Kongres Društva ljekara Crne Gore, septembar 2005.god.
 • VI Kongres radiologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, maj 2006.god.
 • CT škola 2010god. Novi Sad,
 • Kongresi udruženja Dječijih hirurga Makedonije sa međunarodni učešćem u Kičevo i Berovo
 • Objavio sam 26 stručna radova, 7 u svojstvu autora i 19 u svojstvu koautora.
 • Septembra 2014god. Održao predavanje na temu “Značaj MR u procjeni mijelinizacije rizične novoređenčadi” Beograd, Srpsko ljekarsko društvo,
 • Oktobra 2016god. Održao predavanje na temu “UZ u prevenciji razvojnog poremećaja kuka” Budva, I kongres preventivne pedijatrijske medicine.
 • Edukataor IV-e edukacije škole UZ kukova kod djece za pedijatre i radiologe Crne Gore.
 • Osposobljen za rad na računaru MS Office(Word,Excel, Power point, Internet)

Praksa • Pripravnički staž u JZU Dom zdravlja Podgorica.
 • Ljekar opšte prakse maj 2004god.u JZU Dom zdravlja Bar (hitna medicinska pomoć).
 • Intitut za bolesti djece Podgorica, od 05.03.2003.god. kao klinički ljekar do aprila 2006.god.
 • Specijalizacija radiologije IBD od aprila 2006.god. do oktobra 2010.god.
 • Specijalista radiologije od 16-og oktobra 2010god.u IBD KCCG u Podgorici.
 • Od novembra 2015.god. do novembra 2017.god. kao radiolog u Urgentnom bloku KCCG- dežurstvo.
 • Opšta pedijatrijska radiologija,
 • Od 2018god. Načelnik pedijatrijeske radiologije IBD KCCG
 • Od 2017god. Mentor za specijalizaciju iz radiologije.

Uze oblasti: • Neuroradiologija
 • UZ kukova,
 • UZ testisa
 • Radiologija endokrinog sistema i urotrakta.

Član: • Član Ljekarske Komore Crne Gore
 • Udruženja radiologa Crne Gore (RAM – Radiological Association of Montenegro)
 • Evropskog udruženja radiologa( European Society of Radiology (ESR)