Prim. dr Biljana Jakovljević


-Radiolog-dijagnostičar

BiografijaRadila u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS) u službi za radiološku dijagnostiku.
Glavni stručni i naučni interes kao radiologa - dijagnostičara je mamografska, UZ i MRI dijagnostika oboljenja dojke.
Bila načelnik Odeljenja za dijagnostiku oboljenja dojke u IORS.
Od 2005. ima zvanje primarijus.
Iz oblasti mamogafske, ultrazvučne i MR (magnetna rezonanaca) dijagnostike dojke ima objavljeno više radova, kao prvog ili ko-autora, u nacionalnim i međunarodnim stručnim časopisima.
Magnetsko -rezonantnim imidžingom oboljenja dojke se bavi u IORS od 1997. Učestvuje u izradi protokola kontrastnog MR pregleda dojke i implementaciji funkcionalnih metoda: difuzija, perfuzija i spektroskopija u standardizovani MR pregled dojki.
Od 2009. u IORS dr B. Jakovljeić i saradnici uključuju difuzijski imaging u rutinski MR pregled dojki. Iz MR dijagnostike dojke u nacionalnim i stranim stručnim časopisima dr B. Jakovljević objavljuje više radova kao prvi ili ko-autor.

  • 1. Differentation of benign from malignant breast lesions: The relevance of dynamic MR imaging profiles. B. Jakovljević, O. Stevanović, Lj. Poleksić, G. Bačić.Journal of BUON, Vol. 6:169-176, 2001.
  • 2. Metastases to the breast from small-cell lung cancer: MR findings. B. Jakovljević, O.Stevanović, G. Bačić: Acta Radiologica, Vol. 44 : 485-488, 2003.
  • 3. DWI of breast tumors: the usefulness of analysis of images obtained for different b values; G.Bačić,O.Zarić, M.Daković, B.Jakovljević, N.Borojević, Z.Milovanović, ESMRMB 2009. 4. Different MRI techniques as an early indicator of the response of locally advanced breast carcinoma (LABC) to chemotherapy. B.Jakovljevic1, O. Zaric1, Z. Milosevic1, J. Mihailovic1, M.Dakovic2,3, G.Bacic2 .ESMRMB 2012.)

Bila je uključena u realizaciju programa nacionalnog skrininga karcinoma dojke.
Kao predavač učestvovala na Seminaru obuke za mamografski skrining koji je za radiologe iz Srbije oragnizovao Medicinski fakultet u Beogradu i IORS.
Učestvovala kao ko-istraživač u projektu Ministarsva za nauku i tehnologiju Srbije „Skrining, lokalizacija, markacija i hirurgija nepalpabilnih lezija dojke“ u toku 2002/3.
U IORS zajedno sa saradnicima u rutinsku primenu uvela sterotaksične core biopsije kao i ROLL markacije nepalpabilnih suspektnih promena dojke.
Učestvovala u izradi prvog Nacionalnog vodiča Srbije za prevenciju malignih bolesti - oblast koja se odnosi na karcinom dojke.
Od 2003. više godina bila predavač u Školi ultrazvuka u ginekologiji, perinatalnoj i repruduktivnoj medicini u organizaciji Medicinskog fakulteta u Beogradu za oblast Radiološka dijagnostika dojke.