Prof. dr
Ružica Maksimović
30

godina u mediciniBiografijaObjavila je 353 publikacija, od kojih je 39 radova objavljenih u celini u časopisima sa JCR liste, kumulativni impakt faktor je 78,77, kao i veliki broj drugih publikacija, kao što su poglavlja u knjigama i monografijama, i radovi u vidu sažetaka na domaćim i medjunarodnim kongresima. Ukupni indeks citiranosti je 697, H indeks je 14

Prof. Maksimović je recenzent u 6 visokorangiranih časopisa, uključujui i European Journal of Radiology, European Radiology

Prva u Srbiji i u regionu je počela da radi magnetnu rezonancu srca, iz ove oblasti je objavila veliki broj radova i održala puno predavanja na domaćim i inostranim kongresima

Uvela je minimalno invazivnu perkutanu tehniku sa intradiskalnom, periradikualarnom i periganglionarnom aplikacijom kiseonika/ozona koja se koristi u lečenju lumbalnog sindroma

Dobitnik je velikog broja zahvalnica i priznanja, uključujići zahvalnicu Evropskog udruženja radiologa (European Society of Radiology) 2016. godine

Održala je preko 170 predavanja po pozivu na akreditivnom domaćim i međunarodnim skupovima

Bila je rukovodilac jednog mejdunarodnog projekta, učestvovala je 4 inostrana i 6 domaćih projekata

Predsednik je Republičke stručne komisije za radiologiju, Ministarstva zadravlja Republike Srbije

Nacionalni rukovodilac CEEPUS mreže

Član borda Evropskog udruženja radiologa (European Society of Radiology) u Komitetu za istraživanje

Ekspert za medicinska sredstva u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (World Health Organisation)

Predsednik Udruženja radiologa Srbije

Predsednik Balkanskog udruženja radiologa (Balkan Society of Radiology)