Žarko Dašić


- Specijalista ortopedije i traumatologije .15

Preko 15 godina iskustva u medicini


Lični podaci I podaci o obrazovanjuRođen 17.11.1955. u Beranama (Crna Gora).

 • Osnovnu školu završio u Beranama, a Gimnaziju u Podgorici sa odličnim uspjehom 1974. g. i dobitnik je diplome Luča
 • Školske 1974/75 godine upisao je studije medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 22.05.1980. godine
 • Specijalizaciju iz Ortopedije i traumatologije započeo je januara mjeseca 1983. g., a specijalistički ispit sa odličnim uspjehom položio 06.10.1986 g. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Školske 1992/93 godine upisao je post-diplomske studije iz oblasti Ortopedija sa traumatologijom koje je završio sa odličnim uspjehom, a magistarsku tezu pod nazivom Incidenca idiopatske skolioze u Crnoj Gori odbranio pred komisijom Medicinskog fakulteta u Beogradu 26.10.1998 godine.
 • Doktorsku disertaciju pod nazivom Komparativna analiza rezultata hirurški i neoperativno rješavanih povreda distalne tibio-fibularne sindesmoze odbranio je 06.07.2000. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje doktora medicinskih nauka.

Podaci o radnim mjestima I izborima u zvanja • Zasnovao radni odnos u Kliničkoj bolnici u Podgorici od januara 1983. godine, kada je započeo i specijalizaciju iz ortopedske hirurgije i traumatologije.
 • Specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije završio 06.10.1986. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu (sa odličnim uspjehom).
 • Po završetku specijalističkog ispita radi kao ortoped – traumatolog u Kliničkoj bolnici u Podgorici.
 • U periodu od 1992. do 1996. godine obavljao je funkciju načelnika Dječije ortopedije, a od 1996. do 2000. godine nalazio se na mjestu načelnika Ortopedije Ortopedsko – traumatološkog odjeljenja.
 • Novembra mjeseca 2000. godine je izabran za Direktora klinike za ortopediju i traumatologiju KCCG koju je obavljao sve do kraja jula 2009. godine.
 • Zvanje primariusa stekao je u maju 1995. godine.
 • U zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu u Podgorici iz predmeta Hirurgija – oblast ortopedija sa traumatologijom izabran je odlukom Naučno-nastavnog Vijeća Univerziteta Crne Gore 16.03.2001. godine.
 • U zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Podgorici izabran je odlukom Naučno-nastavnog Vijeća Univerziteta Crne Gore 31.03.2006. godine, a u zvanje vanrednog profesora odlukom pomenutog tijela izabran je 07.07.2011. godine.

Stručne djelatnostiU nekoliko navrata boravio je na stručnim usavršavanjima u inostranstvu:

 • 1997. – Ortopedska klinika Bad Rapenau (Njemačka) – usavršavanje iz oblasti aloartroplastike zgloba kuka i koljena.
 • 1999. – Ortopedska klinika Tibingen (Njemačka) – usavršavanje iz primarne i revizione hirurgije kuka, primjena Interlocking klina kod preloma gornjih i donjih ekstremiteta.
 • 2003. – Usavršavanje u trajanju od 3 nedjelje na Institutu G.A. Ilizarov – Kurgan (Ruska Federacija) – primjena transosalne fiksacije metode Ilizarov u koštano-zglobnoj patologiji.
 • 2004. – Institut za ortopedske bolesti Banjica (Beograd) – usavršavanje iz luksabilnog kuka i primjena aloartroplastike kod luksabilnog kuka.
 • 2005. – Traumatološka klinika Bad Hesveld (Njemačka) – reviziona hirurgija kuka.
 • 2011. – Institut za ortopediju, neurologiju i rehabilitaciju dr Miroslav Zotović – Banja Luka – usavršavanje iz primarne i revizione aloartoplastike zgloba kuka i koljena.
 • 2013. – Institut za ortopediju, neurologiju i rehabilitaciju dr Miroslav Zotović - Banja Luka – usavršavanje iz rješavanja problema infekcije poslije primarne proteze kuka i koljena.

Sa stručnim radovima iz oblasti ortopedije i traumatologije učestvovao je na kongresima ortopeda i traumatologa bivše Jugoslavije (Zagreb, Novi Sad, Niš, Kladovo), kongresima ortopeda i traumatologa Srbije (Beograd, Subotica, Novi Sad, Zlatibor), kongresima ortopeda i traumatologa Hrvatske (Primošten), i kongresu ortopeda i traumatologa BiH (Jahorina) i svjetskim kongresima ortopeda i traumatologa – SICOT (Minhen, Amsterdam, San Diego, Havana, Istanbul, Maroko i Hong Kong).

Objavio je preko 100 stručnih i naučnih radova iz ortopedije i traumatologije kao autor i koautor u domaćim i stranim časopisima i zbornicima. Takođe je učestvovao kao koautor u dva naučno-istraživačka projekta, odn. dvije monografije Skolioza u Crnoj Gori i Razvojni poremećaj kuka.

U izdanju Medicinskog fakulteta u Podgorici 2002. godine izdao je monografiju Povrede skočnog zgloba i njihovo liječenje.

U izdanju Medicinskog fakulteta UCG u Podgorici 2012. godine autor je poglavlja Povrede koštano-zglobnog sistema, udžbenika Brodska medicina i medicinska briga. Takođe u izdanju UCG i Medicinskog fakulteta autor je poglavlja Imobilizacija i Ortopedija, udžbenika Hirurgija za studente Visoke Medicinske škole u Beranama.

Odlukom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1997. godine određen je za mentora za ljekare na specijalizaciji iz ortopedije i traumatologije sa područja Crne Gore, a odlukom Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta u Podgorici takođe i za mentora za ljekare na specijalizaciji iz ortopedije i traumatologije 2015. godine. Govori engleski i ruski jezik.